Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý pacient právo na:

1. ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,

2. informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,

3. podanie žiadosti o poskytnite výpisu zo zdravotnej dokumentácie a na nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie (v rámci nahliadnutia do zdravotnej dokumentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kópie zo zdravotnej dokumentácie),

4. informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti,

5. odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu a ide o:
a) neodkladnú zdravotnú starostlivosť a informovaný súhlas nemožno získať včas alebo ho možno predpokladať,
b) ochranné liečenia uložené súdom a poskytovanie zdravotnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu,
c) ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôsobom ohrozuje jej okolie, alebo
d) ambulantnú zdravotnú starostlivosť alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť, ak ide o osobu, ktorá v dôsledku duševnej choroby alebo s príznakmi duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje okolie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného stavu.

6. rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,

7. zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným
predpisom nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

8. zmiernenie utrpenia,

9. humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov,

10. na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti sa nevzťahuje na:

11. osobu, ktorá je vo väzbe, vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo výkone detencie,

12. žiadateľa o azyl,

13. osobu, ktorej sa poskytuje zdravotná starostlivosť na základe rozhodnutia súdu podľa osobitného predpisu,

14. osobu, ktorá je príslušníkom ozbrojených síl Slovenskej republiky, Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Národného bezpečnostného úradu, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Horskej záchrannej služby, Hasičského a záchranného zboru, ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán alebo služobný úrad.

Ak sa domnievate, že Vám nebola poskytnutá zdravotná starostlivosť správne alebo sa domnievate, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, máte právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne. Poskytovateľ je povinný Vás písomne informovať o spôsobe vybavenia žiadosti najneskôr do 30 dní od podania žiadosti, ak z obsahu žiadosti nevyplýva nutnosť konať bezodkladne alebo v kratšej lehote.

Ambulancie

 • Neurologická

  Neurologická ambulancia sa zaoberá ochoreniami chrbtice, bolesťami hlavy,  závrativými stavmi, sledujeme pacienta po cievnej mozgovej príhode, s nádorovým ochorením mozgu a pacienta s epilepsiou..

  Detail
 • Endokrinologická

  Endokrinologická ambulancia sa venuje diagnostike a liečbe ochorení žliaz s vnútorným vylučovaním (tvorba hormónov).

  Detail
 • Psychiatrická

  Psychiatrická ambulancia zaoberajúca sa rozpoznávaním, prevenciou a liečbou všetkých duševných porúch u mládeže a dospelých s výnimkou liečby drogovej závislosti. Vyšetrenia sú hradené z verejného zdravotného poistenia.

  Detail